THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CỬA PHỤC VỤ QUÝ HỘI VIÊN & QUÝ HỌC VIÊN