Thông báo về chính sách gia hạn thẻ hội viên cho thời gian gián đoạn.