Scramble phổ biến như thế nào với các golfer quốc tế?