EPGA nhận danh hiệu “Học viện golf và làn đánh tập tốt nhất 2019”